Algemene verkoopsvoorwaarden van Oud Huys Mariman

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Oud Huys Mariman die het gevolg zijn van uw bezoek aan de website.

1. Uw relatie met Oud Huys Mariman

1.1 De bestellingen, leveringen en betalingen via de website noemen we verder de Services. Deze Services zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en Oud Huys Mariman. Oud Huys Mariman betekent:
Oud Huys Mariman
Waterstraat 35
9220 Hamme
BE0452.299.914

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Oud Huys Mariman, zijn op uw overeenkomst met Oud Huys Mariman altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.

1.3 Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Oud Huys Mariman met betrekking tot uw bestellingen, leveringen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Voorwaarden’.

2. De Voorwaarden accepteren

2.1 U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden niet accepteert, mag u geen gebruik maken van de Services.

2.2 U kunt de Voorwaarden accepteren door:

de Services daadwerkelijk te gebruiken. In dat geval geeft u aan dat u begrijpt en accepteert dat vanaf dat moment uw gebruik van de Services door Oud Huys Mariman wordt beschouwd als acceptatie van de Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en prijs

3.1 Aanbiedingen door en prijzen van Oud Huys Mariman zijn vrijblijvend. Oud Huys Mariman accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.

3.2 Alle foto’s op de website zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen dus mogelijks visueel afwijken. Bij een te grote afwijking kan u het product bij afhaling eventueel weigeren of een vervangproduct vragen.

3.3 Oud Huys Mariman behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.
3.4 Alle geldende prijzen zijn steeds netto prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele betaalkosten en/of leveringskosten.

4. Bestellingen

4.1 Door het plaatsen van een bestelling is de overeenkomst een feit.

4.2 Oud Huys Mariman behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

4.3 Oud Huys Mariman kan u ten alle tijde telefonisch contacteren met de vraag uw bestelling telefonisch te bevestigen of aan te passen.

5. Leveringen

5.1 Oud Huys Mariman levert de via de website bestelde goederen af in haar verkooppunt (zie
1.1 ) waar ze door u zullen worden afgehaald op de voorziene dag tijdens onze openingsuren en rond het beloofde tijdstip van afhaling of deze worden aan huis geleverd indien aangegeven in de bestelling.

5.2 De bestelde goederen worden bij de levering door u nagezien op kwaliteit en correctheid en worden pas na goedkeuring betaald.

6. Betalingen

6.1 Oud Huys Mariman accepteert enkel betalingen in contanten in haar verkooppunt.

6.2 Het risico van de goederen gaat over van Oud Huys Mariman naar u zodra de aflevering gebeurde. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.
7. Verzakingsrecht

7.1 In toepassing van Art. 80 §4 2° wet op de handelspraktijken, beschikt u niet over het recht om van uw aankoop af te zien.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Oud Huys Mariman is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Oud Huys Mariman is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Oud Huys Mariman.

8.2 Oud Huys Mariman draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

8.3 Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Oud Huys Mariman eveneens geen verantwoordelijkheid.
8.4 Oud Huys Mariman is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel.

8.5 Aansprakelijkheid voor schade waartegen u reeds bent verzekerd wordt ten alle tijden door Oud Huys Mariman uitgesloten.

9. Wijzigingen van de Voorwaarden

9.1 Oud Huys Mariman kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Oud Huys Mariman via de website een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar stellen.

9.2 U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, Oud Huys Mariman dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden.

9.3 U begrijpt en stemt ermee in dat Oud Huys Mariman eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via de website. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

10. Algemene juridische voorwaarden

10.1 U stemt ermee in dat, indien Oud Huys Mariman geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden (of die Oud Huys Mariman volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Oud Huys Mariman kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Oud Huys Mariman staan.

10.2 Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

10.3 Op de Algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Oud Huys Mariman krachtens de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Oud Huys Mariman gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de Voorwaarden.